Πολιτική Ποιότητας

Η Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. – VOP Cables δραστηριοποιείται στις εισαγωγές, ειδικών καλωδίων, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.

Βασική αρχή και δέσμευση της Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. – VOP Cables, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια. Καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις για ασφάλεια και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. – VOP Cables:

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των έργων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των έργων της, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της προκειμένου να επιτυγχάνει τη συμμόρφωση του προϊόντος και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Η  συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. VOP Cables, και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της

Η Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. – VOP Cables, υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 

Ιωάννης Ορκόπουλος                                                                                                    Δεκέμβριος 2017

 

Διευθύνων Σύμβουλος